Project Chirurgie Ambidexter Management

Ambidexter Management bv

Zuiderlingedijk Heukelum 153

4211 BD Spijk (gem. Lingewaal)

t +31 (0)183 699 750

f +31 (0)183 699 720

e info@projectchirurgie.nl

Project Chirurgie recovery Project Triage

Project Triage

project triageMet behulp van onderstaande 30 stellingen wordt een triage uitgevoerd op uw project. Indien u vindt dat de stelling klopt voor de situatie binnen uw project dan geeft u dat aan door het vinkje voor de stelling aan te kruisen. Op basis van deze 30 stellingen zal de projectchirurg een triage uitvoeren omtrent de gezondheid van uw project.


Business Case & Project Plan
Er is een goedgekeurde Business Case gebaseerd op Benefits, Return on Investment en Business Value.
Een project plan met goedgegekeurde budgetten, kosten en risico’s is afgetekend door de Business Executive, de Senior User en Senior Supplier.
Het project is afgestemd met de behoeften, doelen, prioriteiten en strategie van de organisatie.

Projectorganisatie
De rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn duidelijk beschreven en geaccepteerd. De rollen omvatten minimaal de projectmanager, de opdrachtgever, de senior user en de senior supplier.
De Business Executive toont commitment voor het project door actief politiek leiderschap, geeft zakelijk richting, neemt eigenaarschap, neemt beslissingen, biedt oplossingen en ondersteuning waar mogelijk, is meer dan louter een boegbeeld.
De projectmanager accepteert de verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch succes of falen van het project. Hij managet alle aspecten waaronder scope, kosten, tijd, risico’s, communicatie, inkoop, kwaliteit en de integratie van mensen, processen en technologische componenten van het project.

Product Breakdown Structure (PBS)
De PBS bevat het eindresultaat van het project onderverdeeld naar componenten, sub-componenten en werkpakketten. De PBS is opgesteld in samenwerking met de klant en de stakeholders waarbij de betrokkenen hetzelfde beeld hebben van iedere deliverable.
Ieder werkpakket is in detail beschreven en heeft kwaliteits- en acceptatiecriteria en een acceptant. De componenten zijn gekoppeld aan de organisatiebehoeften.
De planning, kosten en performance indicatoren zijn gekoppeld aan de PBS.

Planning
De planning is gebaseerd op een netwerkplanning, op de PBS en op een 3-punten inschatting (optimische, pessimistische en meest waarschijnlijke doorlooptijd). In de planning zijn mijlpalen opgenomen om de voortgang te bewaken.
Het kritieke pad en niet kritieke taken met een hoge variantie in de schatting zijn geïdentificeerd. Beide zijn gecommuniceerd naar het projectteam en de voortgang wordt actief bewaakt.
Er zijn contingency plannen aanwezig indien het kritieke pad in gevaar dreigt te komen.

Resourcing
Er zijn voldoende resources toegewezen aan het project, zoals vastgesteld in de planning. De toegewezen resources bezitten de benodigde competencies, vaardigheden en training.
Er is een tabel (Responsibility Assignment Matrix) waarin de deliverables / werkpakketten en de verantwoordelijke partijen voor het produceren, het uitvoeren van de kwaliteitscontroles en het accepteren staan.
De projectleden geloven dat de vastgestelde mijlpalen realistisch en haalbaar zijn.

Risico Management
De stuurgroep is zich bewust van de risico’s die bij het project horen en heeft het Risico Management Plan goedgekeurd.
Het Risico Management Plan identificeert risico’s met betrekking tot Technologie, Implementatie, Acceptatie, Onderhoud en Beheer, Training, Beheer en Overdracht naar de Lijn.
Er is budget aanwezig voor het uitvoeren van de tegenmaatregelen, zoals beschreven in het Risico Management Plan, indien een risico optreedt.

Budget
Er is een gedetailleerde kostenbegroting voor het project gebaseerd op de PBS.
Er zijn up to date financiële gegevens beschikbaar voor budgetten, actuele kosten, cumulatieve kosten, earned value analysis, estimate to complete, varianties en project cost flow.
Kosten en goedkeuringen met betrekking tot wijzigingen, inkopen en leveranciersactiviteiten zijn beschikbaar en verifieerbaar.

Wijzigingsbeheer
Er is een standaard Change Control proces dat consistent gebruikt wordt. Onderdeel van dit proces is het documenteren, het evalueren, het goedkeuren en implementeren van wijzigingsverzoeken.
De kosten, frequenties en aantal wijzigingsverzoeken tot het projectplan en projectresultaat zijn managebaar. Er is budget beschikbaar om de nieuwe wijzigingsverzoeken te analyseren.
De wijzigingsverzoeken worden ervaren als toegevoegde waarde voor het projectresultaat en worden niet gezien als remmende factor voor de projectvoortgang.

Projectvoortgang, Issues en Escalaties
De projectvoortgang geeft de status van het project accuraat weer en bevat de opgeleverde deliverables tot heden, de geplande deliverables/activiteiten, potentiële problemen, projectuitdagingen, escalaties en aanbevolen acties.
De status wordt wekelijks/periodiek gerapporteerd en vergaderingen worden genotuleerd. Issues en escalaties worden gedocumenteerd, opgevolgd en gecommuniceerd op een frequente basis.
Er is een communicatie matrix waarin de communicatiebehoefte van de stakeholders opgenomen is en welke documentatie aan hen met welk tijdsschema gedistribueerd dient te worden. De communicatie wordt door iedereen informatief, betekenisvol, relevant en bruikbaar gevonden.

Team samenwerking en moraal
Er heerst een cultuur van samenwerking en vertrouwen waarbij er openlijk gesproken kan worden over issues en fouten zonder angst voor represailles en er is een positieve interactie tussen teamleden.
De klant is tevreden met het kwaliteit van de deliverables en interactie met het projectteam.
Teamleden hebben vertrouwen en een gevoel van een gemeenschappelijk doel met betrekking tot het project. Het team is samenhangend en de teamleden zijn trots op hun rol bij het realiseren van het projectdoel.


Ambidexter Management

© 2014-2015 Ambidexter Management b.v.

Pagina bijgewerkt op 29 juni 2015